تبلیغات
صراط - شهر بوی سکه و نان می دهد
شهر بوی سکه و نان می دهد | درد دل! ,

به مناسبت سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین

------------------------------------------------------------------

ای ابـــــاذرهــــای بــــی­نـــام و نـــــشــــان

مـــالــک­اشــتـــــرهــای صـــفـــیـــن زمـــان

بــا شـمــا هــســتــم کــه هــم­درد مــنــیـد

ســاده چـون خــورشـیــد بــی­پــیـراهــنـیــد

هــشــت وادی تـــا خـــدا پـــیـــمـــوده­ایـــم

در مــســیــــر کـــربــــلا پـــیـــمــــوده­ایــــم

هــشـت صــحــرا خــاک سـنـگـر خـورده­ایـم

بــارهــا بــا خــاک و خـــون آغـــشــتــه­ایــم

هـشــت مــیــدان نـــیـــنـــوا دیـــدیـــم مـــا

در جــنـــوب و غــرب جـــنـــگـــیـــدیـــم مـــا

کـــولــه­ای بـــود و تـــفـــنـــگ و جــاده بــود

عــشـــق بــود و آتـــش و ســـجـــاده بــــود

ایــــنــــک از مــــیـــدان ســــری آورده­ایــــم

شــرحــه شــرحـــه پـــیـــکـــری آورده­ایـــم

بـــازگــشــتــیــم از کــران­هــای بــهــشـــت

ذوب گـشــتـیـم در لــهــیــب ســرنــوشـــت

آه ایــنــجــا غــربــت و غــم مــانــده اســـت

عــشــق در خــط مــقــدم مــانـــده اســـت

شهـــر بـــوی ســـکـــه و نـــان مـــی­دهـــد

بــــوی دالان­هــــای زنـــــدان مــــی­دهــــــد

کـــوچــه کـــوچــه شــهــر را گــردیــده­ایـــم

یــک ســلام بــی­طـــمـــع نــشــنــیــده­ایــم

شــهــر یــعــنــی مــقـــتـــل مـــردان مــــرد

شــهـر یـعـنــی زخـــم خـــوردن بــی نــبــرد

شــهــر یــعــنــی کـــوفـــه­ی رنــــگ و ریــــا

مــســلــم تـــنـــهــــا اســیــر کـــوچـــه­هـــا

کـــوفـــه و شـــب، خــانه­هـــای بـــی­چــراغ

مـــسـلــم و شـمـشـیر و اسـب و درد و داغ

شـــهـــر یـــعــنــی زخــم خـــوردن از قــفــا

در شـــبـــی بـــا تـــیـــرهــــای بــــی­صــــدا

کــــــاش در ایــــــام آتـــــش­خـــــوانـــــی­ام

تـــیـــر مـــی­بــوســــیــــد از پــیــشــانــیــم

شـــب تــا ســحــر در آتــش انــدوه بــوده­ام

شـعـری دگـر بـه لـهـجـه­ی مـردم ســروده­ام

شـایـد کـه آفـریـده شــد از خـون وجـود مـن

پــیــوســتــه بــوی حـادثـه دارد ســرود مــن

ای در حــضــور حــادثــه­هــا ایــســتــاده­هــا

ایــنــک مــیـان بــسـتــر غــفــلـت فـتـاده­هـا

سـؤال مـی­کـنـم ز شــما آیـا خـدا چـه شــد

شـور و نـوای قـدس و غــم کـربـلا چـه شــد

آیـــا وصـــیـــت شـــهـــدا را شــنــیــده­ایــــد

آواز عــاشـــقـــان خـــدا را شـــنـــیـــده­ایـــد

گــل پـاره­هـای سـوخـتـه بـر دوشـتـان نـبـود

تـن­هـای زخـم خـــورده در آغــوشـتـان نـبـود

حـق بـا مـن است ایـن­که علی هم فقیر بود

دنـیـا بـر او ز عـطـسـه­ی بـز هـم حـقـیـر بـود

حـق بـا شمـاست دست گروهـی فراخ شـد

هـرکـس رسـیـد تـشـنـه­ی بـازار و کـاخ شــد

هـرکـس بـه نـان رســیــد خـدا را ز یــاد بــرد

قـــوم نـــمـــاز قـــبـــلـــه­نـــمــا را ز یــاد بــرد

حق با شماست آری حق با من و شماسـت

حق با من و تو نیست حقیقت فقط خداسـت

ای بــــه راحـــت خـــفــتــه در دیــبـــای نـــاز

یـــــــاد آن دیــــروز کـــــن خــــود را مــــبــــاز

ســنــبــل عــــزت کـــه روی دوش مــاســـت

خـــون ســرداران خــلــعــت­پــوش مــاســــت

آری ایــنــجــا مــحــفـــل ســـردارهــــاســــت

مـجــمــع ســردارهــاســت، سـالارهــاســت

عــشـــق در ایــنــجــا تــجــلـــی مــی­کـنــــد

عـــقـــل پـــا در گـــل تــمــاشــا مـــی­کـــنــد

بــایـــد ایـــنـــجـــا یــادی از یــــاران کـــنـــــم

یــــاد در خـــون خـــفـــتـــه ســرداران کــنــم

یــــــاد خــــــرازی و زیـــــن­الـــــدیــــــن­هـــــا

یـــــاد مــــعـــــراج شـــــهـــــیـــــدان خـــــدا

یـــاد آنــانـــی کـــه در خـــون تــاخـــتــــنـــــد

بــر ســر پـــیـــمــان خــود جـــان بــاخــتــنــد

یـــاد عـــبـــاس کـــریـــمـــی، بــــــاقــــــــری

یـــــــاد ســـــــــردار دلـــــــاور بــــــاکـــــــری

وه چـــه زیـــبـــا روزگـــاری داشـــتـــــیـــــــم

عــشــقــمــان را دائــمــی پــنــداشــتـــیـــم

جـبــهــه را بـــا عــشــق پــیــمــودیـــم مــــا

در کــــجــــائـــیـــم و کـــجـــا بــــودیـــم مـــا

مـــا کــــجــــا آســـایـــــش و آســـــودگــــی

مــــا کــــجــــا، دنــــیــــا و ایــــن آلـــودگـــی

دارد ایــــن دریـــای خــــــونــــــیــــن موج­هــا

مــــوج­هــــایــــش مــــی­بــــرد تــــا اوج­هــــا

نـــفــس هــم روزی تـــلاطــم مـــی­کــــنــــد

آه انـــســــان خـــویـــش را گـــم مــی­کــنــد

گــرچــه ایــنــک دوره­ی ســـازنـــدگــی­ســت

آدمــی هــر لــحــظــه در بــازنــدگـــی­ســـت

گــر ز ارزش­هـــای خـــود غــفــلــت کــنــیــم

خـویـش را بــی­ارج و بــی­قــیــمــت کــنــیــم

مـــا ز آلایـــــش بــــــدوریـــــم ای عـــــزیـــــز

مـــا ز آســـایــــش بــــدوریــــم ای عــــزیــــز

در دل مـــــا نـــــور عــــزت مــــنـــجــلی­ست

رهـنـمـای مــا حــســیــن بــن عــلــی­ســت

هـرکــه از جــا بـــرنــخـــیـــزد مــرد نــیــست

هــرکـه از مـیـدان گــریـــزد مـــرد نــیــســت!

مــــا ز نـــســـل غـــیــــرت و حــــریـــتـــیـــم  

از نــــــژاد درد و رنـــــــج و مــــهــــنـــتـــیـــم

مــــا ز مـــــام اســــتــــقــــامــــت زاده­ایـــــم 

هــــر بـــلــــایــــی رخ دهـــــد آمـــــاده­ایـــــم

داد خـــــود را خـــــود خــــریــــداریـــــم مـــــا

از تــــــبــــــار پــــــاک عـــــمـــــاریـــــم مـــــا

مـــرد دریـــا را ز طــــوفــــان بـــاک نــیــســت

هـر کـه در خـون تـن نـشـویـد پــاک نــیـسـت

ای بــــرادرهـــــا امـــــام از دســـــت رفــــــت

ذوالــفــقـــار بـــی­نـــیـــام از دســــت رفـــــت

ای یــــــل مــــــولــــــی تــــــبـــــار روزگــــــار

ای تـــجــــلــــی جـــلــــال ذوالـــــفـــــقــــــار

بـی تـو مــا مــانـدیـــم و راهـــی نـــاتـــمـــام

پــرچــمــی خــونــیــن و تــیــغــی بــی­نــیــام

بـــی تـــو مـــا مـــانـــدیــم و مــیــدان نــبـــرد

جــنــگ کـــــوخ و کـــــاخ و بــــــی­دردی و درد

جـــنـــگ حـــق و بـــاطـــل و فــقـــر و غـــنـــا

جــــنــــــگ بـــــی­پــــایــــان مـــــردان خـــــدا

رفـــت او امـــا صـــدایــــش بــــاقــــی اســـت

تــشــنـگـان را روح پــاکــش ســـاقــی اســت

رفــــت او امــا رهـــایـــی پــیــش مــــاســــت

عـشـق و فـتـح و روشـنـایـی پـیـش مــاســت

نـــعـــره­ی او در صـــدایــــی دیــــگــــر اســـت

پــرچــمــش بــا پــیــشــوایــی دیــگــر اســـت

گـر جـهــان را مـــوج گـــیـــرد بـــاک نــیــســت

نـــوحـــیـــان را نــــاخــدایـــی دیـــگـــر اســـت

ای ولایــت­پـــیــشـــه­گـــان بـــیــعــت کــنــیــد

حـکــم حــق بــا مــقــتــدایــی دیــگــر اســـت

آنــکــــه را رهــــبــــر بـــرادر خــــوانــــده بــــود

آنــکــه خـــود روح خـــدایـــی دیـــگـــر اســـت

وارث آن روح ربـــــــانـــــــی­ســــــــت ایــــــــن

شــیــر حــق پــیــر خــراســانــی­ســـت ایـــن

----------------------------------------------------------------

صلوات!

.

این ابیات با صدای صادق آهنگران را از اینجا دریافت کنید.


یادداشت های مسافر در شنبه 3 آذر 1386 و ساعت 06:11 ق.ظ
یادداشت های پیشین
+ جناب میرحسین، عاقبت به خیر شدید!+ احمدی نژاد در دام افتاد!+ هولوکاست!+ خشکسالی تقصیر دولت است!+ آزادی عقیده+ ساده زیستی تا کجا!+ ساده زیستی+ حال دل حیدر+ کدام دانشگاه اسلامی؟ ...+ راهیان نور!+ راهپیمایی در مترو!+ واقعا چه باید کرد؟+ چه باید کرد؟+ غربزدگی در شرق!+ حج را دریابید!

صفحات: